શિપ્રૉકેટ

એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

શિપરોકેટ અનુભવ જીવો

પરત કરેલી રકમ &
રદ નીતિ

img
  1. તમે ઈમેલ દ્વારા કોઈપણ સમયે તમારું એકાઉન્ટ રદ કરી શકો છો [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]
  2. એકવાર તમારું એકાઉન્ટ રદ થઈ જાય પછી તમારી બધી સામગ્રી તરત જ કાઢી નાખવામાં આવશે સેવામાંથી. કેમ કે તમામ ડેટાને કાઢી નાખવું એ અંતિમ છે, કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે તમે ખરેખર આમ કરવા પહેલાં તમારું એકાઉન્ટ રદ કરવા માંગો છો.
  3. જો તમે મહિનાના મધ્યમાં સેવા રદ કરો છો, તો તમને ઇમેઇલ દ્વારા એક અંતિમ ઇનવોઇસ પ્રાપ્ત થશે. એકવાર તે ઇન્વૉઇસ ચૂકવણી થઈ જાય પછી તમને ફરી શુલ્ક લેવામાં આવશે નહીં.
  4. કોઈ પણ સમયે નોટિસ વિના કોઈપણ કારણોસર, કાર્ટરૉકેટ સેવાને સંશોધિત અથવા સમાપ્ત કરવાનો અધિકાર અમે અનામત રાખીએ છીએ.
  5. છેતરપિંડી: કોઈપણ અન્ય ઉપાયોને મર્યાદિત કર્યા વિના, કાર્ટરોકેટ તમારા એકાઉન્ટને સસ્પેન્ડ અથવા સમાપ્ત કરી શકે છે જો અમને શંકા છે કે તમે (દોષિત ઠરાવીને, પતાવટ દ્વારા, વીમા દ્વારા અથવા એસ્ક્રોની તપાસ દ્વારા, અથવા અન્યથા) સાઇટ સાથે જોડાણમાં કપટી પ્રવૃત્તિમાં રોકાયેલા છે.

નૉૅધ: કોઈ મહિનામાં કોઈ યોજના રદ કરવામાં આવે તો પણ કોઈ રીફંડ આપવામાં આવશે નહીં.