షిప్రోకెట్ వ్యాపారి ఒప్పందం

26th అక్టోబర్, 2016 తర్వాత సైన్ అప్ చేసిన వినియోగదారుల కోసం.