શિપ્રૉકેટ વેપારી કરાર

26 ઑક્ટોબર, 2016 પછી સાઇન અપ થયેલા વપરાશકર્તાઓ માટે.